PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Dragon giveaway v sodelovanju z Jeruzalem Ormož«

 

Glow seven d.o.o. (v nadaljevanju Glowen) organizira nagradno igro v sodelovanju z Jeruzalem
Ormož in podarja Glowen Dragon pizza peč in 6 steklenic Muškatne penine Jeruzalem Ormož.

 

Organizator nagradne igre je Glow seven d.o.o., Ljutomerska cesta 22, 2270 Ormož, SI69455759.
Organizator izvaja nagradno igro v promocijske namene.

 

Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra traja od 17.9. 2023 do 27.9. 2023 do 23:59 ure na uradni Facebook strani in uradnem
Instagram profilu Glowen.
(https://www.facebook.com/glowenoven, https://www.instagram.com/glowenoven,
https://www.facebook.com/JeruzalemOrmozKlet,
https://www.instagram.com/jeruzalem_ormoz/?hl=en).

 

Postopek:
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
(razen s.p.-ji), ki so registrirani uporabniki platforme Facebook in Instagram. Mladoletne osebe
(mlajše od 18 let) potrebujejo pisno soglasje zakonitega zastopnika za sodelovanje, ki se poda ob
prevzemu nagrade.Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec pod objavo nagradne igre
na platformi Facebook in/ali Instagram izpolni vse zahtevano. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni
igri posameznik sprejema te pogoje in pogoje, objavljene na platformi Facebook in Instagram v zvezi
z nagradno igro in se z njimi strinja.

 

Postopek izbire zmagovalca:
Zmagovalec nagradne igre bo izžreban izmed vseh sodelujočih v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo

 

 1. 9. 2023. Žreb je naključen in poteka elektronsko. Žreb opravi odgovorna oseba pri podjetju Glow
  seven d.o.o.

Nagrada:
Glowen Dragon in 6 steklenic Muškatne penine Jeruzalem Ormož. Nagrade ni mogoče izplačati v
gotovini, jo zamenjati z drugo nagrado ali jo prenesti na tretjo osebo.

 

Vrednost nagrade:
Vrednost nagrade je vrednost izdelka Dragon, ki znaša 305 €, izražena v MPC.

 

Obveščanje nagrajencev, in oblika izplačila nagrade:
Izžrebanec bo z imenom in priimkom označen v objavi na platformi Facebook in Instagram na dan
žreba, torej 28. 9. 2023, kjer bo pozvan, da se javi v zasebnem sporočilu prek platforme Facebook ali
Instagram. V kolikor se izžrebanec ne javi v zasebnem sporočilu prek platforme Facebook ali
Instagram v roku 8 dni od poziva, ima organizator pravico ponoviti žreb pod enakimi pogoji in
nagrado podeliti drugemu izžrebancu. Izžrebanec mora pred prevzemom nagrade podpisati izjavo o
prejemu nagrade in posredovati podatke za prevzem nagrade, o čemer ga bo organizator obvestil v
zasebnem sporočilu ali esporočilu. V kolikor tega ne stori v roku 8 dni, ima organizator pravico
ponoviti žreb pod enakimi pogoji in nagrado podeliti drugemu izžrebancu. Mladoletne osebe morajo
organizatorju predložiti pisno soglasje zakonitega zastopnika za prevzem nagrade skupaj s
posredovanjem podatkov za prevzem nagrade.
V primeru pošiljanja nagrade, bo organizator nagrado poslal izžrebancu po pošti na naslov, ki ga bo
ta navedel ob posredovanju podatkov za prevzem nagrade. V primeru izgubljenega ali
poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli
nadomestila, finančnega ali materialnega.
Skladno z Zakonom o dohodnini ter Zakonom o davčnem postopku mora izžrebanec za prevzem
nagrade organizatorju predložiti na vpogled osebni dokument in posredovati davčno številko.
Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z
veljavnimi predpisi. Izžrebancu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno
osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil
hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne
obveznosti bremenijo izžrebanca oz. nagrajenca. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli
nagrade, v kolikor izžrebanec ne izpolni zgoraj navedenih pogojev za prevzem nagrade ali drugih
pogojev sodelovanja, ne želi izpolniti oz. ne izpolni pravočasno zgoraj navedene obveznosti
predložitve podatkov oz. dokumentov, se pojavi dvom o istovetnosti podatkov izžrebanca ali se
ugotovi, da je izžrebanec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pogoji nagradne igre. Izžrebanec
lahko odkloni prevzem nagrade. V tem primeru ima organizator pravico ponoviti žreb pod enakimi
pogoji in nagrado podeliti drugemu izžrebancu.
Zasebnost in varstvo podatkov:
Upravljavec osebnih podatkov je Glow seven d.o.o., Ljutomerska cesta 22, 2270 Ormož.
Osebni podatki, ki jih s sodelovanjem v nagradni igri posredujete upravljavcu, se bodo obdelovali
izključno za namene izvedbe nagradne igre (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za sodelovanje, javna objava nagrajencev na Facebook ali Instagram strani Glowen). Podatki
o sodelujočih se bodo hranili do zaključka nagradne igre, medtem ko se bodo podatki o nagrajencu v
nagradni igri hranili še 10 let po datumu izvedbe nagradne igre v skladu z davčnimi in
računovodskimi predpisi.
Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa soglašate z obdelavo osebnih
podatkov za zgoraj zapisan namen. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic soglasja ne
vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala. V primeru, da podatkovne podate ali
soglasje prekličete, ne morete sodelovati v nagradni igri. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate
pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za
uveljavljanje omenjenih pravic lahko podate preko elektronske pošte na naslov [email protected]. Če

 

menite, da so vam z obdelavo podatkov kršena določila na področju varstva osebnih podatkov, lahko
podate tudi pritožbo Informacijskemu pooblaščencu.
Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Podatkov
o sodelujočih v nagradni igri upravljavec ne bo posredoval tretjim osebam, medtem ko se podatki o
nagrajencu posredujejo Finančni upravi RS.

 

Ostale določbe:
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Glow seven d.o.o.,
Ljutomerska cesta 22, 2270 Ormož ter vsa z njim povezana podjetja in njihovi ožji družinski člani ter
druge fizične in pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
V kolikor se ugotovi, da je izžrebanec oseba, ki ne bi smela sodelovati v nagradni igri, ima organizator
pravico ponoviti žreb pod enakimi pogoji in nagrado podeliti drugemu izžrebancu.Nagradna igra ni
na noben način povezana s platformama Facebook in Instagram. Facebook in Instagram ne izvajata,
ne prirejata in nista pokrovitelja nagradne igre. Facebook in Instagram sta izvzeta iz vseh
odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Organizator ne prevzema
odgovornosti za morebitno nedelovanje platform Facebook ali Instagram v času trajanja nagradne
igre. Udeleženec soglaša s sodelovanjem v nagradni igri, da ga v primeru izžrebanja organizator
objavi na svoji spletni strani ter na platformah Facebook in Instagram kot nagrajenca in ob tem tudi
označi.V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec
predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s
posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi
upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja
nagradne igre. S posredovanjem gradiva udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo,
tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v
vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, Instagram profilih,
oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz.
plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu
uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

 

Veljavnost pravil:
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo
nagrade ter udeležence, ki z oddajo prijave k sodelovanju v nagradni igri priznavajo ta pravila in se
obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe
pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Za dodatne
informacije se lahko zainteresirani obrnejo na [email protected]. Za tolmačenje pravil je pristojen
organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.
Organizator si pridržuje pravico, da pravila spremeni. O vseh morebitnih spremembah bo obveščal z
objavami na platformi Facebook in Instagram.Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora
oz. pritožbe.

 

0
  0
  Basket
  Your basket is emptyNazaj v trgovine
   Apply Coupon